Algemene Voorwaarden

Online algemene voorwaarden Frenky Autodokumentatie, gevestigd en kantoorhoudend te Breda, Nederland, hierna te noemen Frenky.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
‘consument’: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
‘consumentenkoop’: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Frenky en een consument waarop Frenky deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Frenky, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
Alle door Frenky uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.
Frenky kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Frenky is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering, ruilen en retourneren
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Frenky Autodokumentatie te Breda.
De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
Indien de consument nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten verschuldigd zijn.
De consument heeft (na contact en overleg met Frenky via telefoon, schriftelijk dan wel via e-mail) het recht de goederen retour te zenden binnen een periode van 14 werkdagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument. Een uitzondering op dit herroepingsrecht betreft geïnstalleerde cd-roms waarvan de unieke codes zijn gebruikt en DVD’s en video’s die in gesealde verpakking zijn geleverd en die uit deze gesealde verpakking zijn gehaald. De consument heeft de verplichting om de complete kosten van de retourzending van de goederen op zich te nemen, de retourzending dient derhalve door consument voldoende gefrankeerd te worden. Indien de reden van retourzending een foutieve levering door Frenky is worden deze kosten door Frenky vergoed. De goederen dienen zonder enige beschadiging of sporen van gebruik te worden geretourneerd. Eventuele vooruitbetalingen van de consument worden binnen 21 dagen door Frenky aan de consument voldaan. De initiële verzendkosten worden niet door Frenky vergoed, behalve indien de reden van retourzending een foutieve levering door Frenky is. Indien de consument zonder opgaaf van geldige reden de onder rembours verzonden bestelling niet afneemt zullen de rembours- en verzendkosten door de consument moeten worden betaald.

Artikel 5. Levertijd
De produkten kennen een levertijd van maximaal 30 dagen. Indien deze levertijd overschreden wordt zal Frenky de consument daarvan zonder uitstel in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
Eventueel gedane betalingen worden in geval van ontbinding van de overeenkomst binnen 21 dagen na kennisgeving aan de consument terug betaald.

Artikel. 6 Garantie
Frenky garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van storende zet- en/of drukfouten, materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd.
Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is Frenky verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken om te ruilen of terug te nemen.
De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst uit hoofde van garantie vorderen indien in de garantieperiode de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.
Deze garantiebepalingen tasten de rechten van de consument zoals deze voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.
Op tweede handsartikelen zoals; oude tijdschriften en/of oude boeken is de garantie bepaling niet van toepassing.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
Frenky blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 8. Gebreken en klachttermijnen
Frenky staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de vermelde specificaties. Frenky betaalt het volledige aankoopbedrag terug als binnen 30 dagen na levering blijkt dat de producten gebreken of tekortkomingen kennen. De consument kan Frenky ook verzoeken om vervanging van het geleverde of levering van het ontbrekende. Terugbetalingen vinden plaats binnen 21 dagen nadat de consument zijn klacht kenbaar heeft gemaakt aan Frenky. De consument is gehouden binnen een redelijke termijn na constatering van het gebrek, maar uiterlijk binnen 25 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij Frenky. De consument zal de ontvangen producten direct na melding en voor rekening van Frenky terugzenden.

Artikel 9. Prijsverhoging
Indien Frenky met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is Frenky niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien; een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst; de consument kan de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 5%.

Artikel 10. Betaling
Betaling dient plaats te vinden door middel van één van de op deze website geboden mogelijkheden.
Indien om enige reden betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op en door Frenky aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. In dit geval is na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van Frenky en de verplichtingen van de consument jegens Frenky onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Incassokosten
Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering verschuldigd:
over de eerste € 3.000,- 15%
met een minimum van € 25,-
Indien Frenky aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Stornering van éénmalige incasso: in geval van zogenaamde ‘stornering’ van een éénmalige incasso zal Frenky per voorkomend geval € 5,- kosten in rekening brengen, dit onverlet de onder Artikel 11. lid 1 genoemde kosten

Artikel 12. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Frenky is beperkt tot een herlevering van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.
Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 6 van deze voorwaarden.

Artikel 13. Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Frenky geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Frenky niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen daaronder begrepen.
Frenky heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Frenky haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Frenky opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Frenky niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien Frenky bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 14. Geschillenbeslechting
De rechter in de vestigingsplaats van Frenky is bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft Frenky bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. Daarnaast is het voor de consument mogelijk een klacht voor te leggen bij de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag, een en ander tegen betaling van een klachtgeld van € 25,- per klacht. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

Artikel 15. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Frenky en de consument is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Frenky Autodokumentatie.
Loon op Zand, Nederland.
Telefoon: 0031-(0)625022465.

Correspondentie adres: Weteringstraat 12, 5175 CA Loon op Zand, Nederland.

Rabobank Nederland: NL08 RABO 0349 8083 92, BIC: RABONL2U.

BTW Nl; NL001773177B17.
E-mail: frenky@autodokumentatie.nl

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 18090307.

Laatst aangepast: September 2020.