Algemene Voorwaarden Classic Carbook Shop Frenky Autodokumentatie

Online Algemene Voorwaarden Classic Carbook Shop Frenky Autodokumentatie, gevestigd en kantoorhoudend te Loon op Zand, Nederland.

Classic Carbook Shop Frenky Autodokumentatie, www.autodokumentatie.nl heeft geen winkelpand, maar verkoopt uitsluitend via internet en de diverse auto events in Nederland & België.

Voor uw bestellingen bij Frenky Autodokumentatie, www.autodokumentatie.nl , gelden de volgende Algemene Voorwaarden;

Artikel 1 Toepasselijkheid;

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Frenky Autodokumentatie aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn of haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Frenky Autodokumentatie is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt

1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Frenky Autodokumentatie in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 Frenky Autodokumentatie behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en of aan te vullen daar waar nodig.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Frenky Autodokumentatie en of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 Frenky Autodokumentatie is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomsten;

2.1 Alle aanbiedingen van Frenky Autodokumentatie zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 Frenky Autodokumentatie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen op elk willekeurig moment te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en Frenky Autodokumentatie komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Frenky Autodokumentatie gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de produkten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Frenky Autodokumentatie garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en of produkten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en Betalingen;

3.1 Alle door Frenky Autodokumentatie vermelde prijzen zijn uitsluitend in Euro’s inclusief omzetbelasting en exclusief de verzendkosten naar het betreffende land.

3.2 De hoogte van de verzendkosten zijn duidelijk gespecificeerd tijdens het plaatsen van een order. Voor Nl hanteren we €4,- tot 2kg (dit is brievenbuspost). Voor pakketen vanaf 2 kg hanteren we in Nl €5,95. We maken gebruik van DHL en PostNL, uitsluitend met Track & Trace. Tarieven en de pakketdienst zijn tijdens het plaatsen van uw bestelling duidelijk zichtbaar. Alle orders voor Nederland, Belgie en Duitsland boven de €125,- zijn vrijgesteld van bezorgkosten, uiteraard met Track & Trace en verzendng met PostNL.

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.4 Frenky Autodokumentatie kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid, billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.6 Bij bestellingen via de internetsite kan uitsluitend via de aangegeven manier betaald worden. Alle elektronische manieren van betaling zijn met beveiligde links via des betreffende bank cq betaalingsinstelling.

Artikel 4 Levering;

4.1 Frenky Autodokumentatie heeft alle leverbare/bestelbare artikelen op voorraad. Helaas kan het toch nog eens gebeuren dat een artikel via een ander platform verkocht is en we u moeten teleurstellen. In dit geval nemen we altijd contact met u op via mail en of telefoon. Tevens zoeken we voor u uit of het boek/artikel nog leverbaar is bij de leverancier. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgehandeld als de elektronische betaling is afgerond.

4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven dat dit product tijdelijk niet leverbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per e-mail worden gemeld.

4.3 Levering vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres tijdens de tot stand koming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud;

5.1 De eigendom van produkten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Frenky Autodokumentatie verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de produkten gaat reeds over op het moment dat de produkten op het door de Klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de Klant in gebreke blijft om de produkten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Frenky Autodokumentatie zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6 Ruilen en Herroepingsrecht;

6.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te controleren of de produkten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde produkten. Tevens kunnen er kleine verschillen zitten in de boeken onderling bij eventuele herdrukken en of her uitgaves.Indien de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Frenky Autodokumentatie daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Frenky Autodokumentatie de keuze de desbetreffende produkten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe produkten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een produkt om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het produkt binnen 14 werkdagen na aflevering aan Frenky Autodokumentatie te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de produkten niet beschadigd of gebruikt zijn en nog in originele verpakking retour zijn gekomen.

6.4 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Frenky Autodokumentatie zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan Frenky Autodokumentatie betaalde bedrag volgens de leverings factuur.

6.5 De kosten voor het terug zenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 7 Garantie en Aansprakelijkheid;

7.1 Frenky Autodokumentatie is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Frenky Autodokumentatie. Frenky Autodokumentatie is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.2 Indien Frenky Autodokumentatie, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het produkt of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.3 Het is mogelijk dat Frenky Autodokumentatie haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zouden kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Frenky Autodokumentatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen wordt, of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 Overmacht;

8.1 In geval van overmacht is Frenky Autodokumentatie niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

8.3 Wanneer door Frenky Autodokumentatie gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Frenky Autodokumentatie deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 9 Intellectueel Eigendom;

9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen (zoals foto’s), mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de produkten en of met betrekking tot de internetsite berusten bij Frenky Autodokumentatie, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Frenky Autodokumentatie, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

9.4 Elke afbeelding van onze website is eigendom van Frenky Autodokumentatie. Het kopiëren is toegestaan uitsluitend als hier duidelijk vooraf schriftelijke dan wel mondelinge toestemming is gegeven door Frenky Autodokumentatie. Tevens dient er sprake te zijn van bronvermelding naar onze website; www.autodokumentatie.nl Is dit niet het geval, dan beschouwen wij dit als schending van ons copyright, waarna wij €250,- in rekening zullen brengen per gebruikte afbeelding/foto. Tevens zullen de gebruikte afbeeldingen verwijderd moeten worden binnen 5 werkdagen, is dit niet het geval dan kan een dwangsom opgelegd worden.

Artikel 10 Privacybeleid & Cookies gegevensverwerking;

10.1 Voor Privacybeleid & Cookies gegevensverwerking verwijzen we u graag naar het document Privacybeleid.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter;

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Diversen;

12.1 Frenky Autodokumentatie is gevestigd te Loon op Zand. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr; 18090307. Het BTW-identificatienummer is; NL001773177B17.

12.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan;
Frenky Autodokumentatie
Weteringstraat 12
5175 CA Loon op Zand
Nederland
@mail; [email protected]
Tel; +31625022465.

Laatst bijgewerkt: Augustus 2021.